Je potrebné, aby vykonávateľ elearningových školení v oblasti BOZP vlastnil nejaké Oprávnenie na túto činnosť?

Áno, Národný inšpektorát práce SR na základe spracovaného projektu vydáva osobitné Oprávnenie na Výchovu a Vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov v oblasti BOZP formou elearningu, ktoré každý prevádzkovateľ/školiace stredisko musí vlastniť.

Je potrebné, aby na elearningové školenie v oblasti ochrany pred požiarmi prevádzkovateľ vlastnil nejaké oprávnenie?

Nie, ale prevádzkovateľ je povinný spracovať elearningový kurz tak, aby boli splnené všetky náležitosti Zák. NR SR č. 314/2001 Z.z. a Vyhlášky 121/2002 Z.z.

Na čo sa máme pri výbere poskytovateľa elearningu zamerať?

  • Vytlačená záznamová kniha nemôže byť dopredu kompletne potvrdená a podpísaná školiteľom (nakoľko nebola splnená požiadavka o preškolení pred komisiou).
  • Záznamové knihy musia byť evidované (vedené) v schválenom školiacom stredisku
  • Záznamová kniha musí byť aktuálna v súlade s platnou legislatívou za čo je zodpovedná Oprávnená právnická osoba, ktorá má vydané Oprávnenie na Výchovu a Vzdelávanie zamestnancov formou elearningu.

Pre koho je elearning určený?

Elearningové kurzy sú určené pre vstupné a opakované školenia zamestnancov a vedúcich zamestnancov. Základom štúdia je individuálna práca účastníkov vzdelávania s e-learningovými modulmi formou samoštúdia. Štúdium je rozdelené na jednotlivé celky, ktoré sú ukončené jednoduchými kontrolnými otázkami. Prechod na nasledujúci celok je možný len po úspešnom zodpovedaní kontrolnej otázky. Celý priebeh štúdia je archivovaný a monitorovaný školiteľmi. Každý elearningový kurz je ukončený testom, po ktorého úspešnom absolvovaní je účastníkovi poskytnutý certifikát o absolvovaní školenia.

Existuje časový limit na prejdenie elearningového kurzu?

Každý účastník kurzu si môže zvoliť svoje vlastné tempo. V prípade, že účastník nemôže z časových dôvodov kurz dokončiť, cez tlačidlo „Ukončiť aktivitu“ si daný elearningový kurz uloží a môže sa k nemu hocikedy vrátiť. Minimálny časový limit pre jednotlivé stránky kurzu je 5 sekúnd.

V prípade, že budem potrebovať poradiť s ovládaním aplikácie máte vytvorené oddelenie podpory ?

Áno, ak potrebujete poradiť s ovládaním aplikácie alebo s inými technickými problémami, existuje mnoho spôsobov. V aplikácií je možnosť kontaktovať nás pomocou live-chatu. Takisto nás môžete kontaktovať na elearning@boz.sk, prípadne priamo:

Aké osobné údaje spracúvate a na aké účely?

Pre účely vzdelávania elearningovou formou spracúvame osobné údaje v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z..
Spracúvané údaje pre vzdelávanie elearningovou formou: meno, priezvisko, titul, emailová adresa, podpis, mesto (v ktorom sa vykonáva školenie), pracovné zaradenie, názov zamestnávateľa, ip adresa, cookies

Viac informácií o GDPR